Zadavatelská společnost ocenila studentské nápady

Srp 8, 2018 | Academy, Případové studie, Ze života Business Gate

1. Specifikace zadavatele a zadání

MAPOi a.s. je členem skupiny MAPO Group, který se zaměřuje na inovativní přístupy. Společnost cílí své aktivity do zdravotnictví v jeho nejmodernějším pojetí, které dnešní dostupná technologie nabízí. Od multimediálních nástrojů pro komunikaci s pacientem, přes dodávky špičkové zdravotnické techniky až po participaci na vývoji nových metod včasné diagnostiky a prevence onemocnění.

Aktivity společnosti vždy vycházejí z moderních trendů v léčebném procesu, požadavků lékařů a zdravotnického personálu. Spolupracují proto se zdravotnickými zařízeními napříč jejich spektrem, aby lépe identifikovali potřeby a výzvy, jimž čelí při své každodenní práci s pacienty.

Studenti týmu Petra Baronová, Radim Kocáb, Matěj Kuba a Dominik Švarc pod vedením operátora Daniela Andrušky měli za úkol vypracovat marketingovou strategii uvedení nového produktu této společnosti na trh. Jedná se o inovativní zdravotnický prostředek CardioAnalyst, který dokáže během pár vteřin snímat PPG křivku, a na jejím základě vyhodnotit stav kardiovaskulárního systému. Produkt je výjimečný z důvodu rychlého určení problémů srdce či oběhové soustavy, čímž se dá předejít vážným zdravotním komplikacím.

Po sestavení týmu přišlo na řadu seznámení se se zadavatelem, kdy studenti navštívili sídlo společnosti v Prostějově. Při této příležitosti se diskutovalo o přesném zadání projektu, o jeho průběhu a předpokládaných cílech. Debata byla velice inspirativní a vyplynulo z ní mnoho zajímavých výstupů stejně tak, jako u každé další schůzky. Komunikace mezi týmem a zadavatelem byla vždy bez jakýchkoliv problémů. Společnost přistupovala k celému projektu velmi profesionálně.

2. Proces tvorby

První věcí, kterou tým začal, byla analýza. Analýza se týkala nejen současné komunikace společnosti, ale i názorů potencionálních zákazníků na poskytovanou službu. Z předem vymezené cílové skupiny tým vybral 15 respondentů, se kterými provedl polo-strukturované rozhovory za účelem zjištění jejich názorů na poskytovanou službu. Z těchto rozhovorů získal tým cenné informace, na základě kterých se mohl inspirovat při své další práci. Mimo rozhovory se jednalo také o informace získané z Google Trends.

Ve druhé části projektu se tým zabýval vytvořením návrhu dvou webových stránek. První z nich má sloužit jako informační blog o zdravém životním stylu, který nepochybně souvisí s aktivitami společnosti. Druhá webová stránka je určena pro objednání produktu, respektive služby CardioAnalystu. Tyto webové stránky budou propagovány především prostřednictvím sociálních sítí.

Dalším pilířem, na kterém stojí dobrý výsledek projektu, je dobře zpracovaný návrh na propagaci jak webových stránek, tak i služby samotné. Pro propagaci tým doporučil sociální sítě, a to primárně Facebook. Díky možnosti využít databanku obrázků byla tvorba obsahu na tyto sítě značně usnadněná. Tým tedy společnosti předal typové ukázky obsahu ke zveřejnění na Facebooku. K obsahu byl sdělen způsob, jakým ho na sítích umístit a propagovat. Byly popsány různé techniky používané u propagace na sociálních sítích, jako např. AB testování apod.

Jakkoliv je forma online komunikace se zákazníkem důležitá, i tento tým se uchýlil k tvorbě klasických letáčků ve fyzické podobě, pro zasažení cílové skupiny ve vyšším věku nebo v ordinacích praktických lékařů. To zahrnovalo především grafické zpracování celého letáčku a také výběr správného obsahu. Na letáčky a ostatní propagační materiál byl v hojné míře využíván Shutterstock. Své zastoupení však našla i tvorba vlastní grafiky, což probíhalo prostřednictvím programů Adobe, na které ochotně poskytl konzultaci UX designer Tomáš Hrabec.

V neposlední řadě se pracovalo na části, která zahrnovala propagaci produktu a služby na různých sportovních událostech. Zazněly zde také jiné doporučení a rady, které tým navrhnul pro větší efektivnost propagace.

Poslední částí, která byla zadavatelské firmě představena, byl návrh na navazující marketingový výzkum názorů potencionálních zákazníků. Proběhla debata, kde se řešily očekávané cíle výzkumu, nutnost organizačního zabezpečení, předpokládaný průběh a ostatní náležitosti s výzkumem související. Předem určená místa výzkumu jsou lázeňská zařízení. Například Lázně Darkov v Karviné. Tým se neostýchal oslovit náměstka primátora města Karviné, pana Ing. Lukáše Raszyka, se kterým konzultoval především napojení na tyto lázně, ale i projekt samotný.

3. Závěr

V rámci projektu studenti využívali několik možností jak zvyšovat kvalitu svého zpracování. V průběhu semestru studenti tedy absolvovali konzultace s odborníky z praxe,  kteří mají s podobným typem zadání letité zkušenosti. Tým také navštěvoval cyklus workshopů online marketingu, který je konaný v Business Gate a kromě studentů cílí také na podnikatele, začínající podnikatele, či nadšence marketingu z řad veřejnosti.

Ze strany týmu byla předložená nabídka na pokračování spolupráce ve smyslu zabezpečení realizace zmíněných oblastí projektu. Týmu by se tak ke zkušenostem se samotnou tvorbou projektu přidaly i nesmírně cenné zkušenosti s implementací řešení tohoto projektu. Zadavatelská společnost ocenila studentské nápady a byla velmi nadšená z výstupů spolupráce a možnosti na ni navázat i nadále.