Hry podnikavosti

Hry podnikavosti

Proč projekt vznikl?


Projekt má především výchovný, vzdělávací a preventivní charakter směrem k cílové skupině dětí a mládeže. Projektovými aktivitami posílíme kompetence mládeže v oblasti finanční a podnikatelské gramotnosti, čímž eliminujeme riziko budoucích selhání v životě, i na trhu práce.

Vhodně zvolené aktivity a činnosti přispějí jednak k osvětě mládeže a k jejich vzdělávání, jednak také k rozvoji a podpoře podnikavosti. Cílová skupina získá přehled o možných nástrahách v oblasti finančních nabídek, o tom, jak s penězi nakládat, jak je vhodně investovat a čemu se naopak vyhnout. Rovněž v rámci zábavných a motivačních her a cvičení posílí své kompetence k podnikavosti.

Jak projekt vznikl?


Projekt vznikl díky grantu z Nadace OKD a to ve výši 200 000 Kč. Předpokládané náklady činí 267 400 Kč, to znamená že zbylé náklady, které nepokryje grant hradí statutární město Karviná, jakožto realizátor projektu.

Pro koho je projekt určen?


Cílovou skupinu projektu tvoří děti a mládež ve městě Karviná, konkrétně žáci základních a středních škol, Mládežnická rada  Karviná, studenti Slezské univerzity v Opavě – Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Všechny aktivity jsou směřovány na tuto cílovou skupinu a přizpůsobeny jejich potřebám, tj. podání zábavnou a motivující formou.

Cíle projektu


 • Posun v myšlení mládeže – rozvoj pozitivního postoje k podnikání hravou formou. Mladí lidé jsou většinou svou rodinou i školou připravováni do zaměstnání a tím pádem nevidí přínosy podnikatelské činnosti.
 • Rozvoj finanční gramotnosti mládeže
 • Neformální získání dovedností k vyhnutí se klamavé/negativní finanční kampani (bezhlavé přijímání půjček, přijímání nových půjček na staré dluhy atd.)

Aktivity a časový plán


Aktivita č. 1 – Koordinace a propagace projektu

Aktivita probíhá průběžně po celou dobu realizace projektu. Nositelem aktivity je koordinátor projektu, který řídí průběh všech aktivit, komunikuje s ostatními členy realizačního týmu, je hlavní kontaktní osobou příjemce dotace a zároveň pro cílovou skupinu. Jedná s dodavateli, zajišťuje nákupy a finanční vypořádání projektu. Zajišťuje propagaci projektu. Úvazek DPP v rozsahu 8 dnů á 4 hod./den po dobu 10 měsíců. Mzdová sazba je stanovena v místě a čase obvyklá pro danou pozici.

Aktivita č. 2 – Cashflow Cup

Aktivita bude realizována v průběhu celého trvání projektu (květen 2016 – duben 2017, pravděpodobně mimo prázdninové měsíce). Hlavním smyslem realizace aktivity je soutěž ve hře Cashflow 101. Bude realizováno cca 40 kol této soutěže, která bude pořádána jednou týdně. Jedna hra trvá cca 4 hodiny. Každého kola se účastní optimálně 6 osob u jednoho hracího plánu (může se účastnit až celkem 36 osob /nad 6 herními plány/ – může tedy najednou soutěžit celá jedna školní třída). Jednotlivé výsledky budou průběžně monitorovány s vlastní vizualizací (prostory Busienss Gate nebo web) a tyto budou dále motivovat k dalším zlepšením. Hodnocení bude vedeno podle výkonnosti a věku. Na konci projektu bude vyhodnocen vítěz, který jako hlavní cenu obdrží hodnotnou ICT cenu a roční členství v Business Gate. Druhý v pořadí získá roční členství v Business Gate a třetí v pořadí půlroční členství v Business Gate + drobné ceny.

Cashflow 101 je společenská aktivita pro 6 hráčů, která vysvětluje základy investování, finanční gramotnosti a podporuje myšlenku podnikavosti. Tuto hru vytvořil americký spisovatel Robert Kiyosaki, autor bestsellerů “Bohatý táta chudý táta”, “Cashflow kvadrant”. Hráči se tak zábavným způsobem učí základy investování do aktiv (akcie, komodity, nemovitosti, podnikání a další) a rozvíjí svou finanční gramotnost, protože hra vlastně simuluje reálný svět peněz.  

Hlavní přínosy výukového programu Cashflow:  

 • zábavnou formou vysvětluje vazby mezi rozvahou a výsledovkou,
 • poskytuje informace, jak vylepšit své cashflow (měsíční tok peněz),
 • podporuje schopnosti investovat do akcií, nemovitostí, vlastního podnikání,
 • podporuje schopnost rozlišovat dobré a špatné investice,
 • podává povědomí o tom, že bohatství nezáleží ani tak na příjmu, jako na finanční inteligenci,
 • možnost vybřednout z každodenní práce pro peníze (tzv. “Krysího závodu”),
 • pochopení, proč většina lidí při zvýšení příjmu zvyšuje své náklady,
 • podporuje schopnost finančně plánovat,
 • podporuje schopnosti nalézat příležitosti na trhu.

U tohoto herního plánu platí, že čím více je hrán, tím lépe začíná hráč finančně uvažovat. Navíc se nově nabyté znalosti mohou ihned uplatnit ve skutečném životě. Tím, že realizace soutěže bude probíhat v Business Gate, budou mít hrající možnost získat potřebné informace pro případné zahájení svého podnikání a dále může nasávat jeho tvůrčí prostředí.

Náklady aktivity představují pořízení 6 ks sad nezbytného vybavení a pomůcek k této hře á 1.900,- Kč (DDHM) a mzdy lektora/lektorů, kteří celou soutěž koučují a odborně vedou s případnými odbornými vstupy/komentáři (forma DPP). 

Aktivita č. 3 – Rozvoj podnikavosti

Aktivita bude realizována ve 3 bězích o 6 modulech v období 6-7/2016, 10-11/2016 a 2-4/2017. Budou vytvořeny tři skupiny o cca 10 – 15 osobách, které projdou systematickým rozvojem podnikavosti. Rozvoj bude probíhat v rámci šesti tříhodinových modulů, tj. celkem 18 hodin podpory směrem k jedné osobě. Kompetence k podnikavosti je schopnost aktivně pozorovat prostředí, hledat v něm příležitosti a přetvářet je s cílem získat úspěch.

Základem podnikavosti je vnitřní motivace, tvořivost, zvládnutí rizik a připravenost ke změnám. Všichni účastníci projdou na začátku a na konci diagnostikou podnikavosti, aby byl vyhodnocen jejich posun v této oblasti. Poté budou s účastníky realizovány rozvojové aktivity, a to zábavnou, interaktivní formou. Cílem aktivit bude rozvoj proaktivního přístupu, schopnosti převést nápady na plány a jejich realizaci a schopnost vyhodnocovat a přijímat riziko.

Několik příkladů aktivit (konkrétní výběr bude proveden na základě vyhodnocení „úrovně“ cílové skupiny a projeveného zájmu):

 • Házej co nejlépe –  účastníci podle jasně stanovených podmínek házejí na koš. Během této aktivity se naučí díky správnému rozboru aktivity stanovovat si reální cíle a odhadovat své schopnosti, pracovat s rizikem.
 • Raut – účastníci vymyslí, naplánují a zorganizují raut či jinou vybranou aktivitu. Naučí se tím převzít zodpovědnost za řešení situace, hledat nejvhodnější řešení situace, plánovat a vyhodnocovat svou činnost.
 • Nápad – účastníci se naučí zpracovat jednoduchý podnikatelský záměr.
 • Ekosystémy – účastníci povedou ekofarmu co nejefektivnějším způsobem
 • Stavba pyramidy – cílem je postavit v daném čase „co nejhodnotnější“ pyramidu, je nutné aktivitu dobře naplánovat, propočítat, rozdělit úkoly a zkoordinovat všechny činnosti.

Tato část proběhne formou nákupu služby od dodavatele, který se na tyto aktivity dlouhodobě specializuje a má odpovídající reference. Dalším důvodem externího dodavatele je i finanční náročnost při zajištění této aktivity. Odpadne tvorba diagnostických nástrojů, obsahu a zejména nákup pomůcek pro interaktivní výuku jako např. stavebnice, lana, balónky, plastelíny, apod. Celkové náklady činí 81.000,- Kč, tj. 4.500,- Kč na zajištění 1 modulu (odborný mentoring + zajištění nezbytných pomůcek vč. diagnostických testů).

Aktivita č. 4 – Kreativní workshopy

Aktivita je zaměřena na praktické podnikatelské kompetence a bude probíhat v 9., 10. a 11. měsíci 2016 a v 1. a 2. měsíci 2017, vždy 2 workshopy za měsíc. Podstatou je realizace 10 čtyřhodinových pracovních workshopů pro rozvoj kreativity a odhalení talentů účastníků. Předpokládaný počet účastníků na jednom workshopu je 10. Pomocí technik skupinového koučování odhalí účastníci svůj potenciál, své talenty. Účastníci získají podporu pro rozvoj své kreativity, tzv. vystoupení z krabice – „Out Of the Box“. Naučí se využívat kreativní techniky řešení problémů – např. LASO, Occamovu břitvu, HIT, brainstorming, Fish pool, myšlenkovou mapu, SCAMPER, Šest klobouků, Lotosový květ apod. Při plnění zajímavých individuálních i skupinových úkolů budou například řešit problémy při stavbě mostu, výrobě čepic apod.

Výstupy projektu


Počet podpořených osob v jednotlivých aktivitách:

 • Cashflow Cup – max. 36 osob / kolo hry, celkem 40 kol, max. počet 1.440 osob s opakovanou podporou
 • Rozvoj podnikavosi- 3 skupiny o 10 až 15 osobách, celkem 30 až 45 osob  
 • Kreativní workshopy- 10 workshopů pro 10 osob, celkem 100 osob s možnou opakovanou podporou

Počet realizovaných akcí:  

 • Cashflow Cup- 40 kol soutěže Cashflow Cup
 • Rozvoj podnikavosi- 18 modulů k rozvoji podnikavosti
 • Kreativní workshopy – 10 kreativních workshopů